Az Ébredés Misszió, felekezetközi szinten dolgozik, és az alábbi a gondolkodásmódot vallja, ezeket a hitelveket képviseli, mivel ezek teljes mértékben az élő Isten Igéjéből, a Bibliából származnak. Minden videónk, elektronikus és nyomtatott kiadványunk, az alább igazságok alapján készülnek, és kerülnek nyilvánosságra.


A SZENTÍRÁS

Hisszük, hogy a Szentírás 66 könyve (39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyv) Isten kinyilatkoztatott Igéje. Ő ihlette szent embereit, akik elmondták, leírták és továbbadták azt. Isten örök érvényű igazságait tartalmazza. Belőle ismerhetjük meg Istent és az örök életre vezető utat.


AZ ATYA

Hisszük, hogy az Atya forrása, oka és célja minden létezőnek, ő teremtett mindeneket. Fenntartja és kormányozza a világmindenséget. Igaz és szent, irgalmas és könyörületes, jóságos és gondviselő, imameghallgató. Ő a szeretet. Mindenható, mindenütt jelenvaló, mindentudó és bölcs.


A FIÚ

Hisszük, hogy a láthatatlan Isten képe az Úr Jézus Krisztus, az élő Isten egyszülött Fia. Örökkévaló Isten, aki az emberiség megváltása érdekében valóságos emberi testet öltött magára. A Szent Szellem által fogant, és szűz Mária szülte. Emberként élt, a bűn valóságos kísértését megismerte, de bűntelen maradt. Tanítása, csodái, engedelmessége tanúsítják, hogy Ő a megígért Messiás. Vállalta miattunk, értünk, helyettünk a bűnhődést és bűneinkért a kereszthalált. Megdicsőült testben támadt fel, és a menny dicsőségébe tért vissza. Az Atya jobbján ül, közbenjár és esedezik értünk. Hisszük, hogy újra eljön a gyülekezetért hatalommal és dicsőséggel, hogy megítélje a népeket.


A SZENT SZELLEM

Hisszük, hogy a Szent Szellem isteni személy. Biztosítja a teremtettség rendjét, életet ad és éltet; Ő vonzza az embereket, meggyőzi őket újonnan szül, megszentel, feltámaszt, erőt ad, vigasztal, tanít, vezet, esedezik értünk, Krisztust dicsőíti, megtermi bennünk a Lélek gyümölcsét, ajándékokat ad. Valljuk, hogy a Szent Szellem különböző nevei az Ő lényére és munkájára utalnak; Isten Lelke, Krisztus Lelke, Örökkévaló Lélek, Vigasztalás Lelke (Pártfogó), Igazság Lelke Kegyelem Lelke, Élet Lelke. Jelképei személyiségének és munkálkodásának egyes vonásait fejezi ki: tűz, szél, víz, pecsét, zálog (előleg), kenet (olaj), és galamb.


TEREMTETT SZELLEMI LÉNYEK:

ANGYALOK

Hisszük, hogy az angyalokat Isten teremtette szolgálatra. Szellemi lények, de testi formában is megjelenhetnek. Szüntelenül dicsőítik Istent. Az Ő akaratának engedelmes hírvivői és végrehajtói, az üdvösség tervét szolgálják. Az istenfélők védelmezői. Szentek, bölcsek, hatalmas erejűek, és szelídek. A szent angyalok száma igen nagy, lényegesen nagyobb, mint a bukott, gonosz angyaloké. Imádásukat a Szentírás tiltja.


A SÁTÁN ÉS A BUKOTT ANGYALI LÉNYEK

Hisszük, hogy a Sátán Isten angyalfejedelemnek teremtette. Ő azonban felfuvalkodott, és Isten ellenségévé vált. Az angyalok harmadrészét fellázította ; tudatos, személyes szellemi hatalom, a bukott, gonosz angyalok vezére. Levetetett a mennyből, a földre hozta a lázadás szellemét. Bűnbe ejtette Évát és Ádámot. Folyton az igaz Isten ismerete ellen munkálkodik; gonosz célja érdekében a világosság angyalának tudja álcázni magát. Tudja, hogy osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban lesz, ezért igyekszik az embereket is magával rántani. Munkája igen kiterjedt, de Isten határt szabott működésének, és Krisztus örök érvényű győzelmet aratott felette a Golgotán.


A VILÁG TEREMTÉSE

Hisszük, hogy a világmindenséget Isten teremtette; legyen szavára a látható a láthatatlanból állt elő. Az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel együtt munkálkodva végezte a teremtést. Ő teremtette a szellemi-szemmel nem látható- világot, továbbá a materiális világot, benne a földet és élővilágát, valamint az embert.


AZ EMBER TEREMTÉSE

Hisszük, hogy az embert Isten teremtette saját képmására és hasonlatosságára, férfivá és nővé. Megáldotta és hatalommal ruházta fel. Az ember tiszte, feladata és felelőssége, hogy uralkodjon a földön, népesítse be, gondoskodjon róla és óvja azt. Az ember szabad akarata azt jelenti, hogy önálló személyiség, lehetőséget, szabadságot kapott a gondolkodásra, ítéletalkotásra, döntésre és cselekvésre, és ezekért felelősséggel tartozik.


AZ EMBER BŰNE ÉS BUKÁSA

Hisszük, hogy az embert Isten úgy és arra teremtette, hogy közösségben éljen vele. Ez a közösség az első emberpár engedetlensége miatt megszakadt és az ember a bűn és a halál törvénye alá került. Ártatlansága elveszett, az isteni képmás eltorzult, és utódai már ezt a bűnre való hajlammal terhelt természetet öröklik. E hajlam megléte miatt minden ember vétkezik, önmagát megmenteni nem képes, megváltásra szorul.


MEGVÁLTÁS

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, a tökéletes isteni személy, az Atya akaratának engedelmeskedve valóságos emberré lett. Mindenben engedelmeskedett Istennek földi, testi formában is. Emberi, valós történelmi korban élt, beteljesedtek benne a Messiásra vonatkozó ószövetségi ígéretek. Betöltötte a szeretet törvényét. Isten az Ő Fia megváltói munkája által gondoskodott a bűn és a halál törvénye alóli szabadulás lehetőségéről, hogy helyreállhasson a bűnbánó, hívő ember Istennel való közössége. Jézus Krisztus földi szolgálatát elvégezte, a Golgotán keresztre feszítve szenvedett, átokká és bűnné (nem bűnössé) lett, és valóságosan meghalt miattunk, értünk, helyettünk. Testi szenvedése és halála Istennek bemutatott engesztelő áldozat volt az ember bűneiért, azzal a céllal, hogy az embert megigazítsa, és teremtőjével megbékéltesse. Így a golgotai kereszten Isten terve vált valóra, és ereje nyilvánult meg. Hisszük, hogy Jézus Krisztus harmadnapon feltámadt, legyőzte a Sátánt, a bűnt, és a halált. A mennybe ment, és az Atya jobbján, a kegyelem trónusán ül. Ő az egyetlen igaz közbenjáró.


KIENGESZTELÉS

Hisszük, hogy az ember bűnös volta miatt vált szükségessé a szent Isten kiengesztelése. Isten szent és igazságos, nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. A bűn ugyan jogosa váltja ki haragját, de Isten a szeretet és a kegyelem istene is. Jézus Krisztus engesztelő áldozatában együtt működik igazsága és kegyelme, haragja és szeretete, tehát Jézus Krisztusban megbékélt a világgal.


MEGIGAZULÁS

Hisszük, hogy a megigazulás Istennek az a kegyelmi döntése, mely szerint Jézus Krisztus váltsághalála és megváltó műve alapján a megtérő bűnöst felmenti a bűnösség vádja és a bűneiért járó büntetés alól, kegyelmébe fogadja, és Krisztus igazságát neki tulajdonítva az Istennel való közösségét helyreállítja. Ez akkor történhet meg, ha a bűnös ember hittel elfogadja Krisztus megváltójául, és elismeri az ő kizárólagos üdvösségszerző örömét.


ÜDVÖSSÉG

Hisszük, hogy az üdvösség az Úr Jézus Krisztus befejezett váltságműve alapján, hit által, kegyelemből adatik az ember számára. Az üdvösség az Istennel való életközösséget jelenti melynek áldásai már itt, a földi lét alatt elkezdődnek és megtapasztalhatók, ám tökéletesen majd az örökkévalóságban teljesednek ki.


MEGTÉRÉS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS

Hisszük, hogy minden embernek szüksége van a megtérésre és az újjászületésre, hogy Isten gyermekévé legyen, és helyreálljon benne az új teremtés által az isteni képmás. Miután az ember a Szentlélek munkája által felismeri elveszett, bűnös állapotát, személyes felelőssége, hogy megbánva és megvallva bűneit, elforduljon addigi életmódjától, odaforduljon Istenhez, hittel elfogadja Jézust megváltójául és új, Istennek tetsző életet kezdjen. A megtérést az ember gondolkodásmódjának, értékrendjének és cselekedeteinek megváltoztatása bizonyítja. Isten az önkéntes döntés nyomán a bűnbocsánat békéjét és örömét ajándékozza a megtérőnek, aki az Ige és a Szentlélek együttes munkája által felülről, újonnan születik. Az újjászületés egy új, szellemi valóság és állapot kezdete az ember életében. A megtérés és az újjászületés két különböző, de szorosan összetartozó esemény.


MEGSZENTELŐDÉS

Valljuk, hogy a megszentelt bibliai fogalom, jelentése: elkülönített. A hívő ember helyzetét tekintve egyrészt elkülönített a világtól, bűntől, mert attól tartózkodik, másrészt Isten számára elkülönített személy, neki él, ezért szent. Hisszük, hogy a megszentelődés a Szentlélek munkája a hívőben, mely által Jézus Krisztus jelleme egyre jobban kiformálódik az életében.


BEMERÍTKEZÉS

Hisszük, hogy a bemerítést az Úr Jézus Krisztus rendelte. Miután Ő maga is bemerítkezett, a bemerítés szolgálatát mindenkori tanítványaira bízta. A bemerítés az újjászületés és a Krisztus testébe való befogadás jelképe, a hívőben végbement életváltozás kifejezése, a Megváltóba vetett hit szeretetből és engedelmességből fakadó cselekedete. A bemerítéssel az újjászületett ember vallást tesz arról, hogy szakított bűnös életmódjával, meghalt és eltemettetett Jézussal együtt a bűnnek, és fel is támadt vele új életre. Csak az részesülhet benne, aki hitét nyíltan megvallja, és a bemerítését önként kéri. A bemerítést -Jézus parancsa nyomán- az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe végezzük, a bemerítendő személy teljes vízbe merítésével.


ÚRVACSORA

Hisszük, hogy az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus szerezte azzal a céllal, hogy szenvedésére és halálára emlékezzünk általa, ezt cselekedjük amíg visszatér. Az úrvacsora jegyei -a kenyér és a bor- Krisztus megtört testét és kiontott vérét jelképezik. Az úrvacsorában megéljük, és időről időre megújítjuk Krisztussal, valamint testvéreinkkel való közösségünket, szövetségünket. Azok részesülhetnek benne, akik újjászülettek, önmagukat őszinte bűnbánattal megítélik, és hittel elfogadják Jézus bűnt eltörlő vérének érvényességét. Az úrvacsorával való élés az ember személyes felelőssége.


A SZENT SZELLEM MUNKÁJA

Hisszük, hogy a Szent Szellem együttműködött az Atyával és a Fiúval teremtésben és a megváltás művének véghezvitelében. Munkálkodott és megnyilatkozott a prófétákban, Jézus Krisztus személyében, tanításában és tetteiben, az apostolokban, és azóta is megnyilvánul a hívőkben, illetve azok közösségében, a gyülekezetben. Általános kitöltetéséről jövendöltek az Ószövetség prófétái. Hisszük, hogy az újszövetségi gyülekezet korszakában a Szent Szellem munkálkodik a világban, meggyőz, nyilvánvalóvá teszi a valóságot a bűnről, az igazságról, és az ítéletről. Ő az, aki a hívő embert újjászüli, megszenteli, tanítja, vezeti, tanácsolja, megfeddi, bátorítja, vigasztalja, esedezik érte, és elpecsételi a teljes megváltás napjára: képessé teszi arra, hogy az Úrral és gyülekezettel valóságos közösségben legyen. Ő az aki ajándékokat ad. A Szent Szellem által történik majd a feltámadás. A Szentlélek minden tevékenységében Krisztust dicsőíti, és őrá mutat.


A SZENT SZELLEM KERESZTSÉG

Hisszük, hogy a Szent Szellem-keresztség megtörténtekor a Szent Szellem lényével teljesen körülöleli a hívő embert, ugyanakkor teljesen betölti önmagával, és uralma alá vonja az előtte kitárulkozó ember szívét. Ez a tapasztalat mély, belső tartalommal bír, és külső jelekben is megnyilvánul. Új időszakot nyit meg a hívő ember életében, miként az újjászületés és a bemerítkezés is. Az újjászületés és a Szent Szellembe merítés két, egymástól különböző esemény. Hisszük, hogy a Szent Szellem- keresztség által a hívő ember mennyei erőt és felkenetést a szolgáló életre, hogy Krisztus tanúja legyen. Hisszük, hogy a Szellembe merítés feltétele a megtérés és újjászületés, a hit, a Szellem áldásának kérése, és az engedelmesség. Szükséges továbbá a vágy, a Szent Szellem iránti szomjúság, mely a hívő embert arra ösztönzi, hogy Jézushoz jöjjön, és igyék a Szellem élő vizéből. Hisszük, hogy a Szent Szellem kitöltetését természetfeletti, de emberi érzékszervekkel is látható és hallható külső megnyilatkoztatások kísérik: alapvető jele a nyelveken szólás. További megnyilatkoztatási lehetnek: vihar-és tűzjelenségek, Isten jelenlétének ujjongó magasztalása, prófétálás stb. Valljuk, hogy a Szent Szellembe merítés eseménye nem zárul le az apostolok korával, megnyilvánult az egyháztörténelem valamennyi ébredési korszakában, és ma is részesülhet minden újjászületett hívő ember. Az ilyenkor tapasztalható lelkiállapot hitből fakadó engedelmes átadás, a Szellem áldásának. Isten minden értelmet felülhaladó szeretetének megtapasztalása- nem önkívületi állapot.


A KEGYELMI AJÁNDÉKOK

Hisszük, hogy az Atya a Fiú és a Szent Szellem megnyilvánulása a karizmák (kegyelmi ajándékok), amelyek a gyülekezet szolgálatához mennyei erőt, hatalmat biztosítják. A Szent Szellem ezeket a megnyilvánulásokat az ő bölcs elhatározása szerint ajándékozza azoknak a hívőket, akik arra törekednek és buzgón kérik. A megajándékozott személy nem tulajdonosa az ajándékoknak, azokat arra kapja, hogy felelősséggel szolgáljon velük másoknak. Szükséges, hogy a tagok a Szentírás szabályai szerint szeretetben, a Lélek egységben, illendően, bölcsen, és jó rendben szolgáljanak a nekik adott ajándékokkal. Hisszük, hogy az ajándékok a gyülekezet hasznára adatnak, így például az ismeret ajándékai (bölcsesség beszéde, ismeret beszéde, lelkek megkülönböztetése), a cselekvés ajándékai (hit, gyógyítás, isteni erők munkái), a beszéd ajándékai (prófétálás, nyelveken szólás, nyelveken szólás magyarázása).


A GYÜLEKEZET

Hisszük, hogy az újszövetségen alapuló gyülekezet az újjászületett hívők közössége, akiket Isten azzal a céllal hívott ki, hogy Jézus Krisztus Uruknak vallják szóval és szolgáló szeretettel, hirdessék és kövessék az ő üdvözítő akaratát. Valljuk, hogy a gyülekezet Krisztus teste, élő, fejlődő szervezet (organizmus), melyet a Szent Szellem éltet, és amelynek feje maga Jézus. A gyülekezet Isten temploma, épülete, mely élő kövekből épül, ennek alapja, sarkköve Jézus. A gyülekezet Jézus Krisztus menyasszonya. Közte és Krisztus között a legmagasabb rendű egybeszerkesztő erő a szeretet. Hisszük, hogy a gyülekezet feladata az evangélium hirdetése. A „só” a „világosság” és a „hegyen épített város” képeiben jeleníti meg a Szentírás azt a szolgálatot, melyet a gyülekezetnek végeznie kell ezen a világon. A gyülekezet szolgálatának, tevékenységének, rendje a Szent Szellem vezetésével alakult ki az apostoli korban; ennek alapjai az igehirdetés és a tanítás, az imádkozás, az éneklés, a dicséret, a prófétálás, a bemerítés és az úrvacsora, az önkéntes adakozás, a szeretetszolgálat és mindehhez szükséges a gyülekezeti fegyelem. A különböző szolgálattevők között összetartó kapocs a Szent Szellem által jelen lévő szeretet, a kölcsönös tiszteletadás és a szolgálatkészség. Ahol a bibliai rend megvalósul, ott élet van, és Isten szerinti növekedés tapasztalható. Hisszük, hogy a gyülekezet magában foglalja a hívők összességét, „akik megmosták ruhájukat, a és megfehérítették a Bárány drága vérében.”


HÁZASSÁG ÉS CSALÁD

Hisszük, hogy a házasságot Isten szerezte, megáldotta, és célját meghatározta. A házasság egy férfi és egy nő Istentől rendelt, szövetségen alapuló természetes életközössége, amely egész életre szól, és mindenkori polgári törvények szerint köttetett meg. Az a házasság szent, amely az Isten akarata szerinti életben valósul meg. Alapja a kölcsönös elfogadás és a szeretet melynek forrása Isten, lényege a házastársak Istenre tekintő, egymást minden körülmények között, vállaló, egymáshoz hűséges, közös élete. Hisszük, hogy a házasságban Isten áldása, ajándéka a gyermek. A szülők és a gyerekek együtt alkotják a családot. Az Isten által felállított rend gyakorolásától, a gyermekek gondos nevelésétől függ a család jó légköre és boldogsága. A család lelki-szellemi közösségük a legmélyebb forrása a Krisztussal való közösség, melynek része a családi áhítat. Valódi hívő nevelés színhelye lehet az olyan otthon, ahol ezzel folyamatosan élnek.


VÉGSŐ DOLGOK:

A HALÁL

Hisszük, hogy a halál a bűn következménye, amely minden emberre kihatott; az utolsó ellenség, melyet Isten eltöröl. Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása által megtörte a halál uralmát, és megnyitotta az élet kapuját minden ember számára. A halál a lélek, szellem eltávozása a testből, az a létállapot, miközben az ember átlép a láthatóból a láthatatlanba. A megváltottak számára csupán kapu az örök életre vezető úton. Az Ige testi halált az alváshoz hasonlítja, a halál és a feltámadás közötti időszak állapotát pedig várakozásnak, megnyugvásnak nevezi. Hisszük, hogy a halál átmeneti állapot az örök élet vagy az örök kárhozat felé. Megtörténte után az ember sorsának változtatására már nincs lehetőség.


FELTÁMADÁS

Hisszük, a test feltámadását. Jézus Krisztus hozta el számunkra a feltámadás és az örök élet reménységét. Feltámadásunk biztosítéka az ő testben való feltámadásának ténye. Amikor az ember újjászületik, és megbékél Istennel, akkor szelleme megelevenedik, új életre támad. Aki tehát Krisztusban van, élő hite által már ebben a földi létben ,,átment a halálból az életbe.” Örök üdvösségünk a test megváltásával, azaz annak feltámadásával és megdicsőülésével lesz teljes. Hisszük az első és a második feltámadást. Az első feltámadásban azoknak lesz részük akik Krisztusban hunytak el. Ezt követi a második feltámadás, melynek során minden halott életre kel.


JÉZUS KRISZTUS VISSZAJÖVETELE

Hisszük, hogy Jézus Krisztus visszajön hatalommal és dicsőséggel. Személyesen fog megjelenni a földön mindenki által látható és tapasztalható módon. Ez a nap közel van, a küszöbön áll, de pontos idejét nem tudjuk. Hisszük, hogy Krisztus eljövetelekor megtörténik az első feltámadás. Ekkor még a földön élő hívők elragadtatnak, testük romolhatatlanná, halhatatlanná változik. Viszont Isten haragja kitöltetik a földön maradtakra, mindazokra, akik elutasították az evangéliumot. Ezután következik a második feltámadás és az utolsó ítélet.


A MEGVÁLTOTTAK ÉS A GONOSZOK ÖRÖK SORSA

Hisszük, hogy azok, akik Krisztusban hunytak el nem jutnak kárhozatra, de munkájukat, életüket megítéli az Úr, mint az igaz bíró. Ezt követően Istennel örökké együtt lesznek, az ő dicsőségében élnek. Ez a jutalom a menny, a paradicsom, az Atya háza, a szent város, a mennyei Jeruzsálem. Itt az Isten és a Bárány dicsősége ragyog, itt teljes ismeretben, megnyugvásban, örömben, szolgálatban és Krisztussal való közösségben lesz részünk. Halál nem lesz többé, és minden földi szenvedés véget ér. Hisszük, hogy amilyen végtelen Isten szeretetben, a kegyelemben és a megbocsátásban a hozzá megtérő ember iránt, olyan kemény az ő igazsága a kegyelmet elutasítók ítéletében. Az Istennel való együtt lakozás jelenti az örök életet, az Istentől örökre eltaszítottság pedig a kárhozatot. A pokol hely és állapot, ahol az eljátszott üdvösség és a bűntudat örökös gyötrelme van jelen. Ennek nevei: gyehenna, a külső sötétség, a kénes tó, a tűz tava, a második halál. A Sátán és szövetségesei is elnyerik végső büntetésüket az örök tűzben.


ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD

Hisszük, hogy a világtörténelem lezárásaként Isten új eget és új földet teremt, ahol igazság és béke uralkodik. Krisztus átadja a királyi uralmat az Istennek, hogy ő legyen minden mindenekben.